Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen

Bliv en del af Netwerk
Som Netwerksskole bliver I en del af en række ungdomsuddannelser, der er med til at sætte fokus på fællesskaber og god klassetrivsel. I køber et samlet program, som er gennemprøvet og evalueret.

Netwerk sætter rammen for jeres samlede arbejde med elevtrivsel og derigennem øges både trivslen og det faglige niveau på skolen.

Netwerk tilbyder:

  • Et heldagsseminar, hvor lærerne klædes på til at arbejde med Netwerks metoder og materialer.
  • Trykte lærervejledninger som vi sender ud inden seminaret, og som indeholder en grundig indføring i emner som fællesskab, ensomhed og klassekultur samt en gennemgang af Netwerks fire elementer.
  • Undervisningsmateriale, der skal anvendes til Netwerks lektionsforløb med forskellige øvelser og oplæg, der styrker klassekulturen og forebygger ensomhed.
  • Et opfølgningsseminar for lærerne med mulighed for erfaringsudveksling.
  • En inspirationsside med fællesskabende aktiviteter til brug gennem hele uddannelsen med idéer til, hvordan klassen styrker sit fællesskab.
  • Mulighed for sparring med Netwerks projektleder.

”Den vigtigste pointe, jeg tager med mig fra Netwerk er, at jeg skal fortælle de andre, hvis jeg har det svært.”
Elev, Netwerk

Tilmeld din skole

Tal om Netwerk

  • Mere end 80 % af de gymnasiale elever vil anbefale, at deres skole fortsætter med Netwerk.
  • Ca. 75 % af lærerne er enige eller meget enige i, at Netwerks lektioner er relevante for deres klasser.

Netwerks fire elementer

Netwerk består af fire elementer, som hver især understøtter og supplerer hinanden.

Lektionsforløb

Et tilrettelagt undervisningsforløb inkl. en lektionsplan og undervisningsmateriale. Forløbet arbejder med at skabe og fortsat at sikre en god klassekultur og et stærkt fællesskab. Lektionerne retter sig mod undervisning for hele klassens trivsel fremfor udelukkende at støtte enkelte elever.

Makkerskaber

Makkerskaberne er med til at give eleverne en tryg base, som kan være særlig givende og brugbar i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Makkerskaber udgør mindre grupper i klassen, og alle elever bliver således fra første skoledag knyttet til en af deres klassekammerater.

Fællesskabende aktiviteter

De fællesskabende aktiviteter er øvelser, der har til formål at styrke fællesskabsfølelsen, og det medfører en gensidig anerkendelse blandt eleverne. De giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende på en anden måde, og øvelserne minder eleverne om, at fællesskabet må løftes i samlet flok.

Støtte til elever, der føler sig ensomme

 Lærerne klædes på til at se de elever, der mistrives og får nogle konkrete redskaber, som de kan bruge til at støtte elever, de er bekymrede for.

Klassetrivsel og fællesskab

Siden 2012 har Netwerk klædt lærere og elever på til at skabe stærke klassefællesskaber. Vi arbejder ud fra en tanke om, at fællesskabet forebygger ensomheden. Baggrunden for Netwerk er, at der i dag desværre er mange unge, der føler sig ensomme. På ungdomsuddannelserne siger 6-9 % af eleverne, at de føler sig ensomme tit eller hver dag.

Netwerks formål er at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber samt udbrede viden om ensomhed til unge på ungdomsuddannelser.  Det bygger på en grundantagelse om, at en god klassekultur med stærke fællesskaber, hvor alle elever føler sig trygge og trives, kan forebygge ensomhed. Sociale relationer har en særlig stor betydning i ungdomsårene, hvor etableringen af nye venskaber, relationer og fællesskaber danner ramme for skabelsen af ens egen identitet. Derfor vil længerevarende ensomhed for den unge være skadelig for både krop og psyke, hvis ikke man reagerer på den. Læs mere om konsekvenserne ved langvarig ensomhed her.

Det betyder, at ensomheden i en uddannelsesmæssig sammenhæng både vil påvirke de unges trivsel i klassen og deres evne til at modtage undervisning, hvorfor de desværre også er i stor risiko for at frafalde uddannelsen. Vi anser det sociale og det faglige for at hænge uløseligt sammen, og et stærkt fællesskab vil bidrage til et godt undervisningsmiljø.  Derfor er det meget vigtigt for os i Netwerk at forebygge ensomheden og støtte de elever, der længe har følt sig ensomme til at tage det første skridt ud af ensomheden. Men dette skal ske i samlet flok.

Italesættelse af ensomheden

Som en del af Netwerk vil lærerne på vores seminarer og gennem det materiale, vi udleverer, blive oplyst om forskellige former for mistrivsel. Den viden skal senere deles med eleverne. Viden om mistrivsel er til stor gavn for unge, hvad end de mistrives eller ej, fordi det skærper deres fokus på hinanden.  Med et skærpet fokus kan de unge træde til, hvis de opdager, at deres klassekammerater har brug for hjælp.

”Alle får noget ud af Netwerk. Det er ikke kun de ensomme. Det giver en bedre stemning, bedre trivsel og et bedre læringsmiljø. Energien bliver brugt på det faglige”
Lærer, Netwerk

Italesættelsen af følelsen af ensomhed og usikkerhed er med til at nedbryde tabuet, fordi vi alle formentlig vil opleve at være ensomme på et tidspunkt i vores liv, dog i forskellige grader. Når vi italesætter, at ensomhed er en normal følelse, gør vi elever og lærere bevidste om, at der kan være andre end en selv, som har oplevet at have det svært. Det er med til at fjerne den skamfulde følelse, som man kan sidde med, når man føler sig ensom, fordi ensomhed i sagens natur er en følelse, man har alene. I Netwerk ønsker vi at bidrage til at bekæmpe tabuet om ensomhed blandt unge ved at få dem til at tale om det sammen og i samarbejde med deres lærere, som er i kontakt med dem hver dag.