Ekstra lektion: Online-liv: Elevers fællesskab- og relationer online

Online-liv: Elevers fællesskab- og relationer online

Lektionen, hvor eleverne reflekterer over deres relationer online.

Lektionens indhold:

I denne lektion lægges der op til en fordomsfri- og åben dialog om det at være online som klasse. I dag kan det fysiske og det online fællesskab ikke nødvendigvis skilles ad, så det kan være vigtigt at tale åbent op som klasse, hvilke mekanismer der kan være på spil når man er online sammen.

Målet med lektionen er at eleverne får reflekteret over hvordan de er sammen som klasse på diverse sociale medier- og platforme, og hvad din rolle i denne sammenhæng kan være som underviser.

Hent materialet her


Ekstra lektion 8: Fællesskaber

Ekstra lektion 8: Fællesskaber

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ’vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse i klassen.

Ofte tror elever, at et godt klassefællesskab kommer af sig selv. At der findes gode og dårlige klasser, og at man kan være heldig at komme i en klasse, hvor der er et godt sammenhold. Ofte udvikles gode fællesskaber dog ikke af sig selv – de kræver tid, fokus og ansvar. Det kræver fællesskabelse.

Et godt klassefællesskab forebygger social mistrivsel blandt eleverne og kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til decideret ensomhed.

Et godt klassefællesskab vil også forebygge frafald. Et godt klassefællesskab øger motivationen for at møde op i skole hver dag.

Fællesskabende aktiviteter

Det sociale er hele tiden i bevægelse, og et godt klassefællesskab kræver vedligeholdelse. De fællesskabende aktiviteter er redskaber, som kan bruges til at sætte fokus på fællesskabelse – også efter Netwerks lektionsforløb er afsluttet.

De fællesskabende aktiviteter skal:

 • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, så de kan lære at anerkende hinandens forcer og forskelligheder.
 • Minde eleverne om, at det er vigtigt at have fokus på at skabe et godt fællesskab.
 • Minde eleverne om, at det er en fælles opgave at skabe fællesskab.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier. Se mere om dem under fanebladet ‘Fællesskabelse’.

Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang.

Lektionens indhold

I denne lektion bliver eleverne introduceret til de fællesskabende aktiviteter, som er nogle teambuilding-øvelser, der skal være med til, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og styrker deres holdfællesskab.

Eleverne bliver sat i planlægningsgrupper, og ud fra kalenderen bliver det tydeligt for dem, hvornår deres planlægningsgruppe skal arrangere en aktivitet for resten af holdet. De kan selv finde på en aktivitet eller få idéer fra inspirationsarket.

Det er eleverne, der selv skal arrangere aktiviteterne, men det er vigtigt, at du som lærer støtter op, og hjælper dem igang og minder dem om, at få afholdt aktiviteterne.

 


Ekstra lektion 7: Perfekthedskultur

Perfekthedskultur

Denne lektion er oplagt til brug i 2.g (eller 3. g), hvis der er brug for at genopfriske og arbejde videre med de gode takter fra lektionsforløbet.

Hvor længe kan du holde vejret?

Alt for mange unge går rundt med deres bekymringer alene. De er bange for at vise deres uperfekte sider til andre, for så fremstår de måske som en fiasko. Det kan føles meget ensomt ikke at fortælle andre, hvordan man egentlig har det, og det kan føre til alvorlig mistrivsel. Det er vigtigt, at de unge får luft, for ingen kan holde vejret for evigt.

18% af unge på erhvervsuddannelserne har svært ved at tale med deres venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. Vi har i samarbejde med Mary Fonden lavet filmet ‘Hvor længe kan du holde vejret?’ I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen. Filmen illustrerer, hvad perfekthedskulturen gør ved unge – dette tema vendes i undervisningen på baggrund af undervisningsmaterialer, der understøtter elevernes snak om filmen efterfølgende.

 


Opfølgningsseminar på egen skole

Opfølgningsseminar for lærere, der bruger Netwerk

Seminaret på egen skole er et tilbud til jer, der gerne vil styrke jeres fælles praksis omkring Netwerk og få mere fælles viden.

Der vil være mulighed for at få sparring fra Netwerks konsulenter samt gå i dybden med trivselstemaer.

Opfølgningsseminaret varer enten to eller fire timer og vil veksle mellem vidensoplæg, erfaringsudveksling blandt deltagerne og øvelser. Ved det lange seminar er der flere øvelser/cases og tid til sparring på konkrete problemstillinger.

 

Kontakt os på tlf. 70 208 308 eller netwerk@ventilen.dk for at booke eller høre mere.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at booke os til opfølgningsseminar i maj og i uge 30 og 31 i august.

Vi holder gerne opfølgningsseminarerne for skolens samlede lærergruppe – også dem der ikke har været på Netwerksseminar endnu. 

Pris ved op til 35 deltagere

To timer: 8.000,-
Fire timer: 11.000,-

Pris ved op til 55 deltagere

To timer: 10.000,-
Fire timer: 13.000,-

 Seminaret kan tilpasses jeres skoler og er et supplerende tilbud til grundpakken i Netwerk.

2 gange årligt tilbyder vi de lærere, der har adgang til at undervise i Netwerk, at de kan deltage på et gratis online opfølgningsseminar.

Vælg mellem følgende temaer

 • I dybden med fællesskabende aktiviteter – Fællesskabende aktiviteter er en af hjørnestenene i Netwerk. Lær om noget af teorien bag og få endnu flere øvelser og idéer til aktiviteter.

 

 • Langvarig ensomhed. Hvad gør manglen på social kontakt ved os, hvordan påvirker det en klasse, når en elev står helt udenfor – og ikke mindst hvordan kan I som undervisere hjælpe?

 

 • Præstationspres – Fokus på hvordan karakter- og præstationspres påvirker de unge og få inspiration til at hjælpe dem med at navigere i det.

 

 • Samtaler med elever, der mistrives – hvordan I støtter eleven til at tage de første skridt til at få det bedre. I får både teori og praktiske øvelser i at spørge ind til social trivsel.

 

 • Relationskompetence – Lærer-elevrelationen har stor betydning for elevernes trivsel. Bliv klogere på hvad relationskompetence er og hvordan man handler relationkompetent i mødet med elever, der føler sig ensomme.


Lektion 6: Hvad skal vi på GF2/hovedforløbet

Lektion 6: Hvad skal vi på GF2/hovedforløbet

Lektion 6 er den sidste lektion i Lektionshjulet. Her er fokus på, hvad der skal ske med holdet efter de 20 uger, de har været sammen.

Alt efter om eleverne er på GF1 eller GF2, vil det være forskelligt, hvad de skal forholde sig til i forhold til fællesskabet. Mens nogle GF1-elever fortsætter med deres hold på GF2, vil andre GF1-elever komme på et GF2-hold med andre elever – nogle af dem helt udefra og måske noget ældre. GF2-eleverne fortsætter på hovedforløbet, hvor praktikforløbene kan udfordre elevernes fællesskab, idet de ikke ses så ofte.

I denne lektion er fokus på at gøre eleverne bevidste om, hvordan de fremadrettet kan sikre gode fællesskaber, og hvordan de kan bruge deres erfaringer fra de foregående 20 uger til selv at være med til at sørge for, at fællesskabet lykkes på GF2 eller hovedforløbet.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave øvelse 1 ’Fremtidskort’. Vær opmærksom på, at der er to versioner af øvelsen – en til GF1-hold og en til GF2-hold.

Lektionen er placeret i 14.-20. uge efter skolestart, og det er op til dig at beslutte i hvilken af disse uger, det passer bedst at afholde lektionen.

Evalueringer

Vi fra Netwerk vil rigtig gerne vide, hvad du og dine elever har syntes om programmet, så vi ved, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres. Vi vil derfor sætte pris på, hvis I i denne sidste lektion vil sætte tid af til en evaluering – den tager ca. 10 minutter at udfylde. Der er både en lærer- og en elevevaluering. Linket finder du her:

Elevevaluering: https://survey.alchemer.com/s3/6585018/Netwerk-sp-rgeskema-EUD-elever-2021-2022

Lærerevaluering: https://survey.alchemer.com/s3/6585020/Netwerk-sp-rgeskema-EUD-l-rere-2021-2022

 


Forældreinformation

Forældreinformation

Her findes information til forældre om Netwerk og ungdomsensomhed. En pdf-fil, som kan printes og lægges ved et velkomstbrev til eleven, eller kan vedhæftes en mail til forældrene.

Download materialer her


Lektion 3: Ungdomsliv

Lektion 3: Ungdomsliv

Ungdomslivet er fyldt med udfordringer. Der skal træffes en masse valg, og unge i dag er langt mere frie til at forme deres eget liv, end for 50 år siden. Til gengæld er forventningerne – deres egne og andres – at de skaber et liv fyldt med succes. Hvis de mislykkes, bebrejder de i høj grad sig selv.

“Glem alt om offermentalitet. Nutidens unge bebrejder sig selv, når de ikke kan håndtere ungdomslivets udfordringer. Selv når de har alle odds imod sig, skyder de sjældent skylden på forældrene eller samfundet, når de får nederlag og knubs. ’Det er mig selv, den er gal med, og nu må jeg også tage mig sammen’, lyder det i stedet fra nutidens unge”

 (Niels Ulrik Sørensen og Jens Christian Nielsen: ”Det er ikke længere samfundets skyld”. Kronik i Information, 9. november 2011).

De unge oplever det i høj grad som et personligt ansvar at vælge fra de mange hylder, men de har ingen chance for at overskue konsekvenserne af deres valg. De unge ved ikke nødvendigvis, at mange af deres valg faktisk påvirkes af noget, de ikke kan styre – fx forældres baggrund eller strukturer i samfundet.

I lektion 3 sættes der derfor fokus på ungdomslivet, hvor eleverne bl.a. gennem en quiz får indblik i forskellige nuancer af ungdomslivet. Samtidig er det vigtigt, at de unge ved, hvor de kan få hjælp, hvis de mistrives, da al forskning viser, at højner man de unges vidensniveau om mulige handle- og hjælpemuligheder, vil de også handle og få hjælp langt hurtigere.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave alle tre øvelser; ’Quiz om ungdomsliv’, ’Film om ensomhed’ og ’Hjørne-øvelsen’. Øvelserne er med til give eleverne et billede af den side af ungdomslivet, der ikke udstilles på sociale medier. Derudover er øvelserne med til at gøre eleverne bevidste om, hvad man selv kan gøre, og hvordan man som holdkammerater kan hjælpe, hvis en elev mistrives.

Når I har lavet ’Hjørne-øvelsen’ skal du udlevere eller uploade arket ’Hvor får man hjælp?’ til eleverne og supplere med oplysninger om, hvor man får hjælp på skolen (fx hos studievejleder, coach, psykolog etc.).

Herunder findes tre korte film (ca. 3 min. varighed pr. film), hvor tre unge fortæller deres historie om ensomhed. Hvis du har tid, kan du vælge at vise én af filmene som en del af lektion 3.

Film om ensomhed

En film, der varer ca. 10 min. og som viser Mathias Lasgaard, ensomhedsforsker, Rillo Rud, sekretariatsleder i Ventilen og to unge fortælle om ensomhed og social mistrivsel. Filmen vises som en del af lektion 3.


Lektion 2: Arbejdskultur I

Lektion 2: Arbejdskultur I

Kultur bliver ofte defineret som vaner eller traditioner og er nødvendige for at skabe sammenhæng for os mennesker. Det er vigtigt, at der er noget, ’vi plejer’ og noget ’sådan er det bare’, så man ikke hver dag skal starte forfra i forhold til at gennemskue, hvordan man gør i forhold til andre mennesker.

Arbejdskulturen på et hold består af mange forskellige elementer. I Netwerk ligger fokus på de sociale omgangsformer – holdets uskrevne regler for, hvordan man opfører sig. Uskrevne, fordi de opstår helt af sig selv i mødet mellem eleverne. Derfor er øvelserne til lektion 2 centreret omkring, at de uskrevne regler bliver synlige, så de kan blive genstand for diskussion. Derudover giver øvelserne mulighed for, at eleverne kan komme med deres bidrag til kulturen, hvilket gør det muligt for eleverne at blive klogere på hinanden og få nye perspektiver på noget, de måske tager for givet.

Hvilke øvelser skal du lave?

Alle hold skal lave øvelse 1 ’Speed-meeting’ og øvelse 2 ’Idealer for den gode arbejdskultur’, fordi idealerne skal genanvendes senere i lektion 5 ’Arbejdskultur II’, og fordi alle hold – uanset aldersgruppe og fagretning – har gavn af, at der tages en fælles holdsnak om, hvordan der sikres en god arbejdskultur.

Om du herefter vælger at lave øvelse 3 ’Labyrinten’ eller øvelse 4 ’Citater om arbejdskultur’, er op til dig. Begge øvelser kan bruges til alle aldersgrupper og fagretninger. ’Labyrinten’ kan være god, hvis man er i et værksted, hvor der er god gulvplads, mens ’Citater om arbejdskultur’ kan være god at bruge i et klasselokale, da eleverne får udleveret nogle papirer, de skal arbejde med.


Fællesskabelse (EUD)

Om de fællesskabende aktiviteter

Fællesskabende aktiviteter har til formål at danne et stærkt ’vi’ – en følelse af samhørighed og gensidig anerkendelse på holdet.

De fællesskabende aktiviteter kan iværksættes både i og uden for undervisningen. Aktiviteterne til brug i undervisningen er udviklet med inspiration fra workshops om aktiv læring og facilitering (Lindeblad, et konsulenthus, der blandt andet arbejder med teambuilding), samt forskellige Cooperative Learning-strategier. Aktiviteterne uden for undervisningen står eleverne selv for, men de har brug for hjælp til at sætte det i gang.

Fællesskabende aktiviteter i undervisningen uddybes herunder.

Aktiviteter til uge 11-14 i lektionshjulet

For at bevare et fokus på fællesskabet vil der i uge 11 til 14 i lektionshjulet være en fællesskabende aktivitet, som du skal lave med holdet.

Aktiviteterne i uge 11 til 14 er alle sat i verden for at give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende, så de får lettere ved at anerkende hinandens forcer og forskelligheder. At du som lærer sætter fokus på fællesskabet, er også med til at minde eleverne om, at det er vigtigt at have fokus på at skabe et godt fællesskab, også selvom de måske ikke fortsætter sammen efter de første 20 uger.

Du kan inde på den enkelte aktivitet læse mere om formål, beskrivelse af aktiviteten, tidsforbrug, forberedelse osv. Hvis du selv ligger inde med forslag til aktiviteter, der kunne være sjove at lave med eleverne i disse uger, er du velkommen til at bytte en af vores aktiviteter ud med en fra egen skuffe.

Fællesskabende aktiviteter der er særligt oplagte i uge 11-14:

Til uge 11: Poncho

Til uge 12: Tegn en fælles cykel – coronavenlig, onlinevenlig

Til uge 13: Atomer og molekyler

Til uge 14: Stafetten

Energizers

Små pauser i undervisningen, hvis primære formål er at skabe ny energi til undervisningen, men som samtidig kan sætte fokus på fællesskabet.

Øvelser og aktiviteter, der har et tidsforbrug på 5-10 minutter. Eleverne gennemfører, og du faciliterer.

Udover at give energi bidrager Netwerks energizers også til at:

 • Give eleverne mulighed for at grine sammen.
 • Give eleverne mulighed for at lære hinanden at kende på nye måder.
 • Give lejlighed til at ’dumme’ sig og turde lave fejl i et uformelt forum.

Guides til energizers

Ninja-klap

Klap i mørke

Poncho

Speed-meeting (elevkendskab)

Faelleshop – coronavenlig, onlinevenlig

Ja-leg

Enten/eller – coronavenlig, onlinevenlig

Gæt en barndomsdrøm

Tegn en fælles cykel – coronavenlig, onlinevenlig

Tjek ind/tjek ud – coronavenlig, onlinevenlig

Atomer og molekyler

Dans det ud – online

Find noget blåt – online

Tæl til tre – online

Sætning med A,B,C – onlinevenlig

Skab et billede – online

Fællesskabende faglighed

Faglige værktøjer, hvor fokus er på at forene faglighed og fællesskabelse. Det er værktøjer eller redskaber, der kan anvendes i undervisningen for at inkludere alle elever i det faglige. Øvelserne er gode til at:

 • Involvere alle elever på en aktiv måde i undervisningen.
 • Vænne eleverne til at lytte til hinanden, reagere på hinanden og bruge hinanden.
 • Åbne elevernes øjne for hinandens forskellige ressourcer.

Video

Du kan herunder se en video af, hvordan ‘Labyrinten’ foregår:

Evaluering af arbejdskultur

Øvelser der kan anvendes til at evaluere arbejdskulturen på holdet, og hvor eleverne får talt sammen på kryds og tværs, og taget stilling til arbejdskulturen og fællesskabet på holdet.

Download øvelserne her

Elevstyrede aktiviteter

For at give eleverne medansvar, ejerskab og motivation i udviklingen med at skabe deres eget fællesskab indføres nogle elevstyrede aktiviteter. Du introducerer eleverne til de elevstyrede aktiviteter i lektion 4.

Det er i sig selv fællesskabende, når eleverne arrangerer aktiviteter i små grupper, og det kan give en oplevelse af, at det er betydningsfuldt at gøre noget aktivt for fællesskabet.

Aktiviteterne kan have vidt forskellige former og tidsforbrug – det er op til eleverne at beslutte, hvordan de vil bruge dem, men meningen er, at de skal foregå uden for undervisningen, fx i pauserne eller efter skoletid.

De elevstyrede aktiviteter kan:

 • Give eleverne (med)ansvar og ejerskab i vedligeholdelsen af fællesskabet på holdet.
 • Styrke elevernes samarbejdsevner og sammenhold uden for undervisningen.
 • Skabe bedre trivsel på holdet, hvilket også påvirker det faglige niveau.

Herunder finder du det inspirationsark, som indeholder forslag til de elevstyrende fællesskabende aktiviteter. Arket findes også lektion 4.