Handelsbetingelser i NetwerkGældende fra 1. juni 2021

Netwerk er et program drevet af Ventilen Danmark. Aftalen indgås derfor mellem den pågældende uddannelsesinstitution og foreningen Ventilen Danmark.

Ventilen Danmark
Ny Kongensgade 9, 3. sal
1572 København K
CVR: 25048091

Køb af abonnement

For alle abonnementer uanset studieretning gælder at der opkræves pr. skoleår fra august til juni. Alle abonnementer faktureres forud i maj/juni måned.

Indtræder en uddannelsesinstitution i Netwerk midt i et skoleår, opkræves der abonnement fra startdatoen til ultimo maj. Opkrævningen sker samtidig med det første års opkrævning.

 

Et abonnement gælder et skoleår fra august til juni, uanset studieretning, med studieretning menes at der er tale om gymnasial retning, EUD og EUX. Abonnementet faktureres forud med forfald primo juni måned.

Det er også muligt at tegne et abonnement for en periode på tre år. Den treårige abonnementsperiode betales forud samlet det første år (primo juni), dvs. for de kommende tre skoleår. Det treårige abonnement følger derudover samme vilkår som det årlige abonnement.

Et abonnement giver uddannelsesinstitutionen ret til:

  • At undervisere, der har været på seminar/webinar i Netwerk kan anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på projektnetwerk.dk i de år, der betales for.
  • At sparre med Ventilen løbende enten pr. telefon eller mail.
  • At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes. Den til enhver tid gældende pris pr. deltager kan findes på projektnetwerk.dk
  • At tilmelde deltagere på de gratis opfølgnings seminarer.

 

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er et fortløbende abonnement, og uddannelsesinstitutionens abonnement vil derfor automatisk blive fornyet til næste skoleår, med forfald primo juni måned. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke ønsker at forny sit abonnement, skal der ske skriftlig opsigelse pr. mail til netwerk@ventilen.dk, hvori der meddeles opsigelsen af abonnementet. Opsigelsen skal være Netwerk i hænde senest d. 15 maj indeværende år.

Ventilen forbeholder sig retten til, at opsige aftalen med 3 måneders varsling til udgangen af en abonnementsperiode, eller med øjeblikkelig virkning, hvis aftalen misligholdes fra kundens side.

 

Brug af materiale

Undervisernes deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver dem ret til at anvende Netwerks metoder og materialer, herunder materialer som kræver login på www.projektnetwerk.dk.

Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af undervisere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar samme år eller tidligere. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge materialet, og undervisernes login til hjemmesiden lukkes.

Undervisere, der har deltaget på Netwerks seminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk umiddelbart før seminaret. Dette login er personligt og må ikke anvendes af andre undervisere. Deltager underviseren ikke på et fuldt seminar, lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Ved misbrug af login forbeholder Netwerk sig retten til at spærre en undervisers login til www.projektnetwerk.dk.

 

Køb af seminar på egen uddannelsesinstitutionen

Netwerk tilbyder at afholde både heldagsseminarer og opfølgningsseminarer på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med samtidig køb af en abonnementsaftale på 1 eller 3 år. Der aftales en samlet pris for seminaret afhængig af oplyst deltagerantal. Aktuelle priser findes på www.projektnetwerk.dk. Overstiges det aftalte maksimale deltagerantal, faktureres der med den takst, der svarer til det faktiske deltagerantal.

En booking af seminar/webinar på egen uddannelsesinstitutionen kan afbestilles med en måneds varsel, hvis der afbestilles senere, faktureres der for administration og forberedelsestimer op til halvdelen af den samlede pris.

Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at stille egnede lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for seminaret. Uddannelsesinstitutionen står ydermere for forplejning.

 

Køb af pladser på Netwerks åbne heldagsseminarer

Booking af en plads på Netwerks åbne heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminaret. En booking kan fortrydes frem til 14 dage før datoen for afholdelse af seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for pladsen. Bliver en tilmeldt underviser forhindret, er der mulighed for, at en kollega overtager pladsen.

Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.

Uddannelsesinstitutionen er selv ansvarlig for, at Netwerk får navne og mailadresser tilknyttet uddannelsesinstitutionen på de undervisere, der skal deltage på et seminar. Uddannelsesinstitutionen har ligeledes selv ansvaret for at give underviserne adgang til det fysiske undervisningsmateriale som fremsendes til uddannelsesinstitutionen. Navne og mailadresser på de deltagende undervisere oplyses i forbindelse med booking af plads på et seminar eller sendes til netwerk@ventilen.dk

Aflysning

Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar/webinar. Dette kan ske ved:

  • Færre end 7 tilmeldte deltagere
  • Sygdom hos Netwerks underviser

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato for et aflyst seminar.

 

Ændring af Handelsbetingelser
Ventilen Danmark forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt. Varslingen af ændrede handelsbetingelser orienteres i Netwerks nyhedsbrev Nyt i Netwerk, og træder i kraft i umiddelbar sammenhæng med varslingen.

Alle eksisterende kunder har mulighed for at gøre indsigelser i op til 30 dage efter ændringerne er trådt i kraft. Ved indsigelser mod ændringer i Handelsbetingelser, indgås der dialog om at finde en tilfredsstillende løsning for både kunden og Netwerk. Er dette ikke muligt, kan kunden trække sig fra aftalen.