Handelsbetingelser i NetwerkGældende fra 1. juni 2021

Netwerk er et program drevet af Ventilen Danmark. Aftalen indgås derfor mellem den pågældende uddannelsesinstitution og foreningen Ventilen Danmark.

Ventilen Danmark
Ny Kongensgade 9, 3. sal
1572 København K
CVR: 25048091

Køb af abonnement

For alle abonnementer uanset studieretning gælder at der opkræves pr. skoleår fra august til juni. Alle abonnementer faktureres forud i maj/juni måned.

Indtræder en uddannelsesinstitution i Netwerk midt i et skoleår, opkræves der abonnement fra startdatoen til ultimo maj. Opkrævningen sker samtidig med det første års opkrævning.

 

Et abonnement gælder et skoleår fra august til juni, uanset studieretning, med studieretning menes at der er tale om gymnasial retning, EUD og EUX. Abonnementet faktureres forud med forfald primo juni måned.

Det er også muligt at tegne et abonnement for en periode på tre år. Den treårige abonnementsperiode betales forud samlet det første år (primo juni), dvs. for de kommende tre skoleår. Det treårige abonnement følger derudover samme vilkår som det årlige abonnement.

Et abonnement giver uddannelsesinstitutionen ret til:

 • At undervisere, der har været på seminar/webinar i Netwerk kan anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på projektnetwerk.dk i de år, der betales for.
 • At sparre med Ventilen løbende enten pr. telefon eller mail.
 • At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes. Den til enhver tid gældende pris pr. deltager kan findes på projektnetwerk.dk
 • At tilmelde deltagere på de gratis opfølgnings seminarer.

 

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er et fortløbende abonnement, og uddannelsesinstitutionens abonnement vil derfor automatisk blive fornyet til næste skoleår, med forfald primo juni måned. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke ønsker at forny sit abonnement, skal der ske skriftlig opsigelse pr. mail til netwerk@ventilen.dk, hvori der meddeles opsigelsen af abonnementet. Opsigelsen skal være Netwerk i hænde senest d. 15 maj indeværende år.

Ventilen forbeholder sig retten til, at opsige aftalen med 3 måneders varsling til udgangen af en abonnementsperiode, eller med øjeblikkelig virkning, hvis aftalen misligholdes fra kundens side.

 

Brug af materiale

Undervisernes deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver dem ret til at anvende Netwerks metoder og materialer, herunder materialer som kræver login på www.projektnetwerk.dk.

Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af undervisere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar samme år eller tidligere. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge materialet, og undervisernes login til hjemmesiden lukkes.

Undervisere, der har deltaget på Netwerks seminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk umiddelbart før seminaret. Dette login er personligt og må ikke anvendes af andre undervisere. Deltager underviseren ikke på et fuldt seminar, lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Ved misbrug af login forbeholder Netwerk sig retten til at spærre en undervisers login til www.projektnetwerk.dk.

 

Køb af seminar på egen uddannelsesinstitutionen

Netwerk tilbyder at afholde både heldagsseminarer og opfølgningsseminarer på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med samtidig køb af en abonnementsaftale på 1 eller 3 år. Der aftales en samlet pris for seminaret afhængig af oplyst deltagerantal. Aktuelle priser findes på www.projektnetwerk.dk. Overstiges det aftalte maksimale deltagerantal, faktureres der med den takst, der svarer til det faktiske deltagerantal.

En booking af seminar/webinar på egen uddannelsesinstitutionen kan afbestilles med en måneds varsel, hvis der afbestilles senere, faktureres der for administration og forberedelsestimer op til halvdelen af den samlede pris.

Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at stille egnede lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for seminaret. Uddannelsesinstitutionen står ydermere for forplejning.

 

Køb af pladser på Netwerks åbne heldagsseminarer

Booking af en plads på Netwerks åbne heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminaret. En booking kan fortrydes frem til 14 dage før datoen for afholdelse af seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for pladsen. Bliver en tilmeldt underviser forhindret, er der mulighed for, at en kollega overtager pladsen.

Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.

Uddannelsesinstitutionen er selv ansvarlig for, at Netwerk får navne og mailadresser tilknyttet uddannelsesinstitutionen på de undervisere, der skal deltage på et seminar. Uddannelsesinstitutionen har ligeledes selv ansvaret for at give underviserne adgang til det fysiske undervisningsmateriale som fremsendes til uddannelsesinstitutionen. Navne og mailadresser på de deltagende undervisere oplyses i forbindelse med booking af plads på et seminar eller sendes til netwerk@ventilen.dk

Aflysning

Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar/webinar. Dette kan ske ved:

 • Færre end 7 tilmeldte deltagere
 • Sygdom hos Netwerks underviser

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato for et aflyst seminar.

 

Ændring af Handelsbetingelser
Ventilen Danmark forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt. Varslingen af ændrede handelsbetingelser orienteres i Netwerks nyhedsbrev Nyt i Netwerk, og træder i kraft i umiddelbar sammenhæng med varslingen.

Alle eksisterende kunder har mulighed for at gøre indsigelser i op til 30 dage efter ændringerne er trådt i kraft. Ved indsigelser mod ændringer i Handelsbetingelser, indgås der dialog om at finde en tilfredsstillende løsning for både kunden og Netwerk. Er dette ikke muligt, kan kunden trække sig fra aftalen.

Tidligere handelsbetingelser i Netwerk (t.o.m. 31/5-2021)

Netwerk er et program drevet af Ventilen Danmark. Aftalen indgås derfor mellem deltagerskolen og foreningen Ventilen Danmark.

Ventilen Danmark
Ny Kongensgade 9, 3. sal
1572 København K
CVR: 25048091

Køb af abonnement

Et gymnasialt abonnement gælder et skoleår fra august til juni, mens et EUD abonnement gælder et kalenderår fra januar til december. Abonnementet faktureres forud i henholdsvis juni og december.

Det er også muligt at tegne et treårsabonnement. Treårsabonnementer betales samlet det første år og følger de samme vilkår som det årlige abonnement.

Et abonnement giver skolen ret til:

 • At anvende de undervisningsmaterialer og metoder, der ligger på projektnetwerk.dk i de år, der betales for.
 • At sparre med Ventilen løbende enten pr. telefon eller mail.
 • At tilmelde undervisere til de åbne seminarer, der udbydes.
 • At tilmelde deltagere på de gratis opfølgningsseminarer.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er et fortløbende abonnement, og skolens abonnement vil derfor automatisk blive fornyet til næste skoleår.

Hvis skolen ikke ønsker at forny sit abonnement, skal der sendes en opsigelse pr. mail til netwerk@ventilen.dk, hvori man meddeler opsigelsen af abonnementet. Dette skal ske inden henholdsvis juni for gymnasial og december for EUD.

Brug af materiale

Lærernes deltagelse på Netwerks heldagsseminar giver dem ret til at anvende Netwerks metoder og materialer.

Undervisningsmaterialerne og metoderne må kun anvendes af lærere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar samme år eller tidligere. Ved ophør af abonnementet ophører retten til at bruge materialet, og lærernes login til hjemmesiden lukkes.

Lærere, der har deltaget på Netwerks heldagsseminar, får tilsendt et login til www.projektnetwerk.dk umiddelbart før seminaret. Dette login er privat og må ikke anvendes af andre lærere. Deltager læreren ikke på et fuldt seminar, lukkes deres login, og de har ikke ret til at bruge Netwerks materialer.

Køb af seminar på egen skole

Netwerk tilbyder at afholde både heldagsseminarer og opfølgningsseminarer på skolen. Der aftales en samlet pris for seminaret afhængig af oplyst deltagerantal. Aktuelle priser findes på www.projektnetwerk.dk. Overstiges det aftalte maksimale deltagerantal, faktureres der med den takst, der svare til det faktiske deltagerantal.

En booking af seminar på egen skole kan afbestilles med en måneds varsel, derefter faktureres der for administration og forberedelsestimer op til halvdelen af den samlede pris.

Skolen er ansvarlig for at stille egnede lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for seminaret.

Køb af pladser på Netwerks åbne heldagsseminarer

Booking af en plads på Netwerks heldagsseminar giver ret til deltagelse på seminar. En booking kan fortrydes frem til 14 dage før datoen for seminaret, derefter er den bindende og der faktureres for pladsen. Bliver en tilmeldt lærer forhindret, er der mulighed for, at en kollega overtager pladsen.

Der faktureres for deltagelse senest to måneder efter, at seminaret er afholdt.

Skolen er selv ansvarlig for, at Netwerk får navne og mailadresser på de lærere, der skal deltage på seminar og have adgang til undervisningsmaterialet. Disse oplyses i forbindelse med booking af plads på seminar eller sendes til netwerk@ventilen.dk

Aflysning

Netwerk forbeholder sig ret til at aflyse et seminar. Dette kan ske ved:

 • Færre end 7 tilmeldte deltagere
 • Sygdom hos seminarundervisere

Der faktureres naturligvis ikke for pladser på et aflyst seminar. Vi forsøger altid at finde en alternativ dato for et aflyst seminar.

Ændring af Handelsbetingelser

Ventilen Danmark forbeholder sig ret til at ændre handelsbetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt. Ved ændringer bliver alle eksisterende kunder informeret og har mulighed for at gøre indsigelser, inden ændringerne træder i kraft.